Idea 22-Gibran Alcocer

編號:0015982
Idea 22-Gibran Alcocer

曲譜下載 Idea 22-Gibran Alcocer

Idea 22-Gibran Alcocer相關視頻

Idea 22-Gibran Alcocer樂譜簡介

}
Idea 22》是墨西哥藝術家Gibran Alcocer的作品。此曲非常適合夜深人靜的時候聆聽。整曲節奏流暢舒緩,琴聲猶如滴滴雨聲落入心田,讓所有人從頭到腳放松,仿佛能夠忘卻一切煩惱憂愁。

Idea 22-Gibran Alcocer五線譜預覽 ( 共5張 )

}

Idea 22-Gibran Alcocer雙手簡譜預覽 ( 共4張 )

}

Idea 22-Gibran AlcocerPDF檔下載

PDF Download
  • 超清晰鋼琴譜檔
  • 可隨意放大、縮小
  • 方便列印,不失真
  • 適用手機、平板、電腦
  PDF檔下載

* 請使用PDF閱讀軟體打開

Idea 22-Gibran Alcocer-使用者留言

登錄帳號: 登錄密碼: 會員註冊